Buah-buah kebenaran (Fruits of righteousness)

Perjanjian Lama
 1. Mazm 1:3; 15:1, 2; 24:3, 5; 101:3 ,4; 106:3; 112:
 2. Ams 2:7,11,20; 10:2; 11:5 ,6,18 ,19,30; 12:28;
 3. Yes 32:17; 33:15, 16; 55:12 ,13; 58:6 ,14
 4. Dan 12:3
 5. Hos 10:12
 6. Mal 3:3; 4:2
Perjanjian Baru
 1. Mat 5:20; 12:35
 2. Yoh 8:47; 14:23; 15:4, 5
 3. Rom 6:19, 22; 8:4,6; 14:17, 18
 4. 2Kor 5:17; 9:10; 10:5
 5. Gal 5:22, 23; 6:7 8
 6. Ef 5:9
 7. Fili 1:11,27, 28; 2:13
 8. Kol 3:10
 9. 2Tim 2:22; 4:8
 10. Filem 1:6
 11. Yak 3:11, 18
 12. 2Pet 1:5 ,9
 13. 1Yoh 2:3, 6,10, 11,24,29; 3:3,6, 7,9,14,22